ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Άρθρο 1: Επωνυμία και έδρα.

α) Ο Όμιλος έχει το όνομα “Δημοτικός Πολιτιστικός Όμιλος Αθηαίνου”.

β) Ο Όμιλος έχει έδρα την Αθηαίνου και τελεί υπό την αιγίδα της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου Αθηαίνου.

 

Άρθρο 2: Αρχές και σκοποί.

Σκοποί του Ομίλου είναι:

α) Η δημιουργία καλλιτεχνικής και γενικά πολιτιστικής κίνησης και δημιουργίας.

β) Η υγιής απασχόληση και η πνευματική ανέλιξη των μελών του.

γ) Η καταγραφή των ηθών και εθίμων του τόπου μας και η παρουσίαση τους μουσικά, χορευτικά ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

 

Μέσα προς επίτευξη των σκοπών είναι:

α) Η δημιουργία τμημάτων χορού, μουσικής, θεάτρου και άλλων.

β) Η διοργάνωση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών, και κοινωνικών εκδηλώσεων από τον Όμιλο ή σε συνεργασία με άλλους.

γ) Η συμμετοχή του Ομίλου στις εκδηλώσεις του Δήμου ή σε άλλες εκδηλώσεις πολιτιστικού ή/και κοινωνικού χαρακτήρα που διοργανώνονται από άλλα σύνολα.

δ) Η οργάνωση εκδρομών στην Κύπρο και στο εξωτερικό για την ψυχαγωγία των μελών και τη γνωριμία με άλλους ομίλους μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών.

 

Άρθρο 3: Μέλη

Τα μέλη του Ομίλου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη του Ομίλου είναι:

α) Τα μέλη των τμημάτων του Ομίλου που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και οι σύζυγοι τους.

β) Οι γονείς όλων των μελών των τμημάτων του Ομίλου που είναι κάτω των 18 ετών.

Επίτιμα μέλη γίνονται πρόσωπα τα οποία προσέφεραν ή προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον Όμιλο και γενικά στα πολιτιστικά του τόπου. Τα πρόσωπα αυτά εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου

 

Άρθρο 4: Δικαιώματα μελών.

α) Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται σε οποιοδήποτε αξίωμα του Ομίλου εφόσον  έχει  πληρωμένες τις συνδρομές του.

β) Κάθε μέλος μπορεί να μετέχει στις συνελεύσεις, συγκεντρώσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Ομίλου.

γ) Κάθε μέλος μπορεί να υποβάλει γραπτά ή προφορικά στο Διοικητικό Συμβούλιο τις απόψεις, προτάσεις, εισηγήσεις, παράπονα ή παρατηρήσεις του σε σχέση με τις δραστηριότητες του Ομίλου.

 

Άρθρο 5: Υποχρεώσεις μελών.

α) Η ετήσια συνδρομή των τακτικών μελών του Ομίλου ανέρχεται στο ποσό των £5,00  Κύπρου ή σε οποιοδήποτε ποσό που καθορίζεται με πλειοψηφία σε Γενική Συνέλευση. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται με την εγγραφή των μελών ή την εγγραφή των παιδιών των μελών στα διάφορα τμήματα του Ομίλου.

β) Κάθε οικογένεια, ανεξάρτητα από τον αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν στα τμήματα του Ομίλου, πληρώνει μόνο μια ετήσια συνδρομή.

 

Άρθρο 6: Πόροι  Ομίλου.

Πόροι του Ομίλου είναι:

α) Τα έσοδα από τις ετήσιες συνδρομές των τακτικών μελών του Ομίλου.

β) Η οικονομική ενίσχυση και στήριξη από το Δήμο.

γ) Τα έσοδα από διάφορες δραστηριότητες του Ομίλου.

δ) Χορηγίες, δωρεές, εισφορές ή κληροδοτήματα από  άτομα ή/και άλλους οργανισμούς.

 

Άρθρο 7: Εκπροσώπηση.

Ο Όμιλος εκπροσωπείται στις σχέσεις του με τρίτους  από τον Πρόεδρο ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εξουσιοδοτείται για το σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 8: Διοίκηση.

α) Ο Όμιλος διοικείται από εφταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγεται για δύο χρόνια από  Γενική Συνέλευση του Ομίλου. Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν επίσης  ως απλά μέλη οι εκάστοτε διδάσκαλοι των τμημάτων του Ομίλου.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, εάν οι υποψήφιοι είναι πέραν των εφτά.

γ) Το ψηφοδέλτιο καταρτίζεται με αλφαβητική σειρά των υποψηφίων και εκλέγονται κατά σειρά τα πρόσωπα που παίρνουν τις περισσότερες ψήφους.

Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων και εφόσον αυτό οδηγεί σε εκλογή περισσότερων από εφτά υποψηφίων στο Διοικητικό Συμβούλιο,  ρύθμιση γίνεται με κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.

δ) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται αμέσως μετά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης που έχει συγκληθεί για το σκοπό αυτό. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχει μόνο ένα μέλος του Ομίλου από κάθε οικογένεια.

ε) Δυο υποψήφιοι που δεν εξελέγησαν κατά την ψηφοφορία είναι κατά σειρά επιτυχίας επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του συνεδρία καταρτίζεται σε σώμα με Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και Μέλη.

ζ) Ο πρόεδρος συγκαλεί και προεδρεύει των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύει στη Γενική Συνέλευση. Υπογράφει μαζί με το Γραμματέα όλες τις επιστολές και δημοσιεύσεις του Ομίλου καθώς επίσης και τα πρακτικά των Συνεδριάσεων και των Γενικών Συνελεύσεων. Επίσης υπογράφει μαζί με τον ταμία όλες τις επιταγές που εκδίδονται από τον Όμιλο.

η) Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του.

θ) Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία υπογράφει μαζί με τον πρόεδρο. Είναι υπεύθυνος για την τήρηση των αρχείων του Ομίλου και υπογράφει από κοινού με τον πρόεδρο όλη την αλληλογραφία.

ι) Ο Ταμίας είναι  υπεύθυνος για τα οικονομικά και τα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου. Τηρεί βιβλία και αποδείξεις για όλα τα οικονομικά θέματα του Ομίλου. Είναι υπεύθυνος για τα χρήματα που διαχειρίζεται και είναι έτοιμος όποτε κληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο να δώσει οικονομική κατάσταση του Ομίλου. Οφείλει να καταθέτει στη Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Αθηαίνου ή σε άλλο τράπεζα της εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε ποσό που υπερβαίνει τις £50,00 Κύπρου. Υπογράφει τις σχετικές αποδείξεις και ετοιμάζει τους ισολογισμούς του Ομίλου στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους οποίους και παρουσιάζει στη Γενική Συνέλευση. Υπογράφει  επίσης μαζί με τον Πρόεδρο όλες τις επιταγές που εκδίδει ο Όμιλος.

ια) Τα άλλα τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανάλογα με τις ανάγκες του Ομίλου.

ιβ) Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 5 μέλη αποτελούν απαρτία.

ιγ) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παίρνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο προεδρεύων έχει δεύτερη νικώσα ψήφο.

ιδ) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν το καλέσει σε συνεδρία ο πρόεδρος ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστο τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

ιε) Σε περίπτωση που τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γίνουν λιγότερα από πέντε λόγω αποχωρήσεων, τα εναπομείναντα μέλη συγκαλούν Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 9: Γενικές Συνελεύσεις.

α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο σώμα του Ομίλου. Οι Γενικές Συνελεύσεις διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες.

β) Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μια φορά το χρόνο με θέματα:

1) Απολογισμό δραστηριοτήτων και οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου και στη συνέχεια συζήτηση τους.

2) Θέματα που υποβάλλουν γραπτώς τα μέλη του Ομίλου δύο τουλάχιστον μέρες πριν την πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται:

1)  από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου για σοβαρά κατά τη γνώμη του θέματα.

2) όταν το ζητήσουν γραπτώς τα 2/5 των μελών του Ομίλου καθορίζοντας το θέμα και

3) όταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι κάτω των πέντε.

γ)  Γενική Συνέλευση που γίνεται για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου, αν δεν είναι έκτακτη , θεωρείται ως τακτική και περιλαμβάνει  στην ημερήσια διάταξη της τα παρακάτω θέματα:

1) Υποβολή υποψηφιοτήτων για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Έκθεση δράσης και οικονομική έκθεση του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου και συζήτησή τους.

3) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

4) Θέματα που υποβάλλουν γραπτά τα μέλη δυο τουλάχιστο μέρες πριν τη Γενική Συνέλευση.

δ) Η ημερομηνία σύγκλησης κάθε Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και γνωστοποιείται προς τα μέλη 15 τουλάχιστο μέρες προηγουμένως. Στην πρόσκληση για Γενική Συνέλευση καθορίζεται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης και η ημερήσια διάταξή της.

ε) Απαρτία σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις αποτελούν πέραν του ½ των μελών του Ομίλου. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται για 30 λεπτά οπότε όσοι παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

στ) Οι Γενικές Συνελεύσεις αποφασίζουν πάντοτε με απλή πλειοψηφία των παρόντων ( αν οι κανονισμοί λειτουργίας του Ομίλου δεν προβλέπουν κάτι άλλο) με ανάταση του χεριού. Αν ζητηθεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, τότε γίνεται μυστική ψηφοφορία.

 

Άρθρο 10: Γενικές Διατάξεις.

α) Ο Όμιλος έχει δική του σφραγίδα σε σχήμα στρογγυλό και φέρει τις λέξεις “Δημοτικός Πολιτιστικός Όμιλος Αθηαίνου”. Στο κέντρο της σφραγίδας είναι σχεδιασμένο το έμβλημα του Δήμου και ζωγραφισμένα στάχυα.

β) Τα διάφορα τμήματα του Ομίλου μπορούν να έχουν δικές τους επιτροπές.

γ) Στις επιτροπές των τμημάτων μπορούν να συμμετέχουν άτομα που λόγω γνώσεων μπορούν να βοηθήσουν το σωματείο χωρίς απαραίτητα να είναι μέλη του Ομίλου.

δ)  Το Διοικητικό Συμβούλιο, όποτε κρίνει αναγκαίο προς το συμφέρον του Ομίλου, αποφασίζει για την απόκτηση κινητής ή ακίνητης περιουσίας.

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε στενή επαφή με την Πολιτιστική Επιτροπή του Δήμου. Δυο από τα μέλη του εκπροσωπούν τον Όμιλο στην Πολιτιστική Επιτροπή όπου εκφράζουν απόψεις και αιτήματα του Ομίλου και γενικά συντονίζουν τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Πολιτιστικής Επιτροπής σε σημαντικά θέματα του Ομίλου.

στ) Ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου μπορεί να παρευρίσκεται σε συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου.

ζ) Ο Όμιλος συμμετέχει  σε κάθε εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Αθηαίνου, όμως υπεύθυνος για  το συντονισμό και την οργάνωση είναι ο Δήμος. Για εκδηλώσεις που διοργανώνει από μόνος του ο Όμιλος, ο Δήμος τον στηρίζει  αλλά υπεύθυνος για το συντονισμό και την οργάνωση της είναι ο Όμιλος.

 

Άρθρο 11: Διάλυση Ομίλου.

α) Ο Όμιλος διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης παρόντων των 3/4 των μελών και με πλειοψηφία των 3/4 τους ή αν δε λειτουργεί κανένα τμήμα.

β) Σε περίπτωση διάλυσης του Ομίλου η περιουσία του κινητή και ακίνητη περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου Αθηαίνου. 

Επιστροφή