Η χορωδία τραγουδά «Τα μαύρα μάθκια»

Αθηένου, Σεπτέμβριος 2008

(Αδελφοποίηση Δήμου Αθηένου με Δήμο Νεάπολης)

Σε περίπτωση που δεν βλέπετε το video πατήστε στο
http://youtu.be/FgzYCC7X9Qc

ΤΑ ΜΑΥΡΑ ΜΑΘΚΙΑ

Έλα κορού να δούμε τα μαύρα σου τα μάθκια (τα μάθκια)
που φκάλλουν τζιειν τες γλώσσες που κάμνει το λαμπρόν
τζι αν κάμνουν την καρκιάν μου την άχαρη κομμάθκια
να μεν πλήσσεις χαρώ σε χαρώ σε τζι άφηστα να την τρων (δις).

Τρα λα λα λα ...

Μ' αν τύσιει τζι εννα  κρούσω τζιαι να γινώ ποζαύλι (ποζαύλι)
μπήξε με στην αυλή σου βαρ' με σε μια μερκά
γιατί που τη θωρκά σου που μια μέραν ως άλλη
μπορεί τζιαι να βλαστήσω χαρώ σε να βρω παρηορκά (δις).

Τρα λα λα λα ...

Τζι όντας καλοριζώσω τζιαι βκω ψηλά τζι αθθίσω (τζι αθθίσω)
τζιαι ποταβρίσω κλώνους να 'ρτεις πουκατωθκιόν
τα κάλλη τους αθθούς μου για να σου τα ραντίσω
για τζιείνες τες γλυκάες χαρώ σε των δκυο σου αμμαθκιών(δις).