Απόσπασμα από τη θεατρική παράσταση «Ωσπολλάτε αρκοντήναμε»

Αθηένου, Σεπτέμβριος 2008

(Αδελφοποίηση Δήμου Αθηένου με Δήμο Νεάπολης)